Twój koszyk
Produkt dodany Ilośc zaktualizowana Produkt usunięty Brak więcej produktów na magazynie Zła wartość

Brak produktów w koszyku.

producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI

 • 1 Postanowienia Ogólne
 • 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 3 Zawarcia umowy sprzedaży
 • 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
 • 5 Dane osobowe
 • 6 Reklamacje
 • 7 Informacje dodatkowe

 

 • 1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego http://www.grcshop.com / i w szczególności reguluje:

​a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

​b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 1. c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
 2. d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

 1. a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://grcshop.com/
 2. b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – GRC Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu  przy ulicy Porajowskiej 6/2  wpisanej do KRS we Wrocławiu, NIP:  894-317-84-60 REGON: 520771634.
 3. c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 4. d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta na bazie otrzymanej oferty lub potwierdzenia warunków zakupu przez GRC skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. `
 7. g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, Usługa Newsletter. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
 8. h) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta
 9. i) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty o ile jest podana w sklepie, a w przypadku braku potwierdzona droga mailową przez GRC za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana w koszyku zamówienia cena jest ceną netto. Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia zamówienia.
 10. j) Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę lub podmiot wyspecjalizowany produktów do Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca realizuje własnym transportem lub przekazuje wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą, o ile Klient nie wybiera opcji odbioru własnego z Wrocławia.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail mailto:biuro@grc.pl  natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: GRC Sp. z o.o.

 1. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław.

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na adresy znajdujące się na terenie Europy. Miejsce dostawy musi być podane na etapie składania zapytania przez Klienta.

1.6 Podana w koszyku zamówienia cena jest ceną netto. Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest GRC Sp. z o.o.  Adres poczty elektronicznej: mailto:biuro@grc.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 509 226 802 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

 • 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 3. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa Newsletter:

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
 2. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy mailto:biuro@grc.pl  lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

 

 • 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia: a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego; b) złożenie zamówienia bez rejestracji po wysłaniu zapytania przez funkcję” zapytaj o produkt”

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy kierować się informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego.

​3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „zapytaj o produkt" , i postępować zgodnie z instrukcjami sklepu. Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia w odpowiedzi na otrzymaną ofertę wraz z kalkulacja dostawy i czasem dostawy.

3.7. Zamówienie złożone przez Klienta droga mailową, a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin uważane jest za nieważne.

3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

3.9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia

3.10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

 1. a) niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
 2. b) niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.11. W niektórych przypadkach, np. gdy towar został już zamówiony w fabryce, Sprzedawca po otrzymaniu prośby o  anulowanie zamówienia, przedstawi koszt anulowania, jeśli takowy wystąpi.

3.12. Nie ma możliwości anulowania zamówienia towaru „na specjalne zamówienie”.

3.12. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:30-17:00.

3.13. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

 • 4 Płatność, dostawa, odbiór

 

4.1 Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Podana w koszyku zamówienia cena jest ceną netto. Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt transportu jest wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostarczenia zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje po otrzymaniu  faktury proforma na maila podanego przez Klienta w zapytaniu. Sprzedawca zastrzega możliwość braku możliwości wyboru opcji „płatność za pobraniem”

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.1.5. Płatności przelewowe powinny być dokonane na numer konta podanym na fakturze proforma.

4.2. Dostawa

4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w terminie uzgodnionym z Klientem. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na adresy znajdujące się na terenie Europy. W celu realizacji zamówienia poza granicami Europy należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta.

4.2.4. Dostawę swoich produktów Sprzedawca realizuje własnym transportem lub przekazuje wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

 • 5 Dane osobowe

 

5.1.Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (iod@grc.pl GRC Sp. z o.o. ul. Porajowska 6/2 Wrocław )w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

 1. a)       Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
 2. b)      Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
 3. c)       Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.3.Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.4.Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

 1. a)       Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 2. b)      Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
 3. c)      Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.5.Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.6.Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.7.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

5.8.Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.9.Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.10.         Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

5.11.         Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@grc.pl

 

 • 6 Reklamacje

 

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą  na adres: GRC Sp. z o.o. ul. Porajowska 6/2  54-106 Wrocław.

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres mailto:biuro@grc.pl  W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy mailto:biuro@grc.pl  bądź listownie na adres sklepu: GRC Sp. z o.o. ul. Porajowska 6/2 54-106 Wrocław.

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 • 7 Informacje dodatkowe

 

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu http://www.sklep.grcshop.com /spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2. Przeglądarka internetowa:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z

8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

​8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Informacja dla Klienta Sklepu internetowego w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu Potwierdzenie zamówienia mailem, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych. Jakiekolwiek zmiany wymagają potwierdzenia ze strony Sprzedawcy wraz z przedstawieniem ponownej kalkulacji. W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy mailto:biuro@grc.pl .

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru protokołu odbioru..

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:

8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 1. a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

 

GRC © 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka PrywatnościRegulamin SklepuKlauzula Informacyjna
Ważne informacje: Odniesienie do innych elementów, informacje techniczne, informacje o zastosowaniu i inne są udostępniane klientom dla ich wygody, w oparciu o dane, które firma Donaldson uważa za wiarygodne. Tym niemniej firma nie gwarantuje dokładności ani kompletności takich informacji. Użytkownik sam odpowiada za sprawdzanie zaleceń producenta sprzętu, znajomość procedur, substancji zanieczyszczających i konkretnych warunków stosowania, aby określić, czy została wybrana właściwa część.
userscartcrosslist