Twój koszyk
Produkt dodany Ilośc zaktualizowana Produkt usunięty Brak więcej produktów na magazynie Zła wartość

Brak produktów w koszyku.

producenci

Klauzula Informacyjna GRC Sp. z o.o.


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a/Państwa danych osobowych jest GRC Sp. z o.o. z siedzibą
  we Wrocławiu ul. Porajowska 6/2, adres e-mail: iod@grc.pl, tel. 509-226-802.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a/Państwa danych przez Administratora można
  kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora
  Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@grc.pl
 3. Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane będą w celach:
 • przedstawienia oferty, czynności związanych z nawiązaniem umowy, zawarcia i realizacji umów
  oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1
  b RODO);
 • w celu wystawienia i przekazania faktur, faktur proforma, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. C RODO);
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony
  przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w
  ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na
  Pani/a/Państwa numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie
  imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z
  realizowaniem umowy zawartej z klientem oraz czynności poprzedzających zawarcie umowy
  podejmowanych w celu jej zawarcia, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu
  z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO);
 2. Odbiorcami Pani/a/Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które
  uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a/Państwa dane mogą
  być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz zaufanym podmiotom wspierającym
  działalność Administratora.
 3. Pani/a/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie
  przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem
  roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
  Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
 4. Posiada Pan/i/Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u/Państwu także prawo do żądania usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
  jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
  Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
 5. Wyrażoną zgodę może Pan/i/Państwo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to
  miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 6. Posiada Pan/i/Państwo także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
  przetwarzanie Pani/a/Państwo danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania
  nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z zawarciem, realizowaniem umowy
  czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich
  niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów
GRC © 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka PrywatnościRegulamin SklepuKlauzula Informacyjna
Ważne informacje: Odniesienie do innych elementów, informacje techniczne, informacje o zastosowaniu i inne są udostępniane klientom dla ich wygody, w oparciu o dane, które firma Donaldson uważa za wiarygodne. Tym niemniej firma nie gwarantuje dokładności ani kompletności takich informacji. Użytkownik sam odpowiada za sprawdzanie zaleceń producenta sprzętu, znajomość procedur, substancji zanieczyszczających i konkretnych warunków stosowania, aby określić, czy została wybrana właściwa część.
userscartcrosslist